Scholarship

No Name Of the Scholarship
1 Government of India Post Matric Scholarship
2 Post Matric Tuition fee and Examination Fee ( Freeship)
3 Post Matric Scholarship Scheme (Government of India)
4 Rajashree Chhatrapati Shahu Maharaja Shikshan shulk shishvruti scheme
5 Post Matric scholarship to VJNT Students
6 Post Matric scholarship to OBC Students
7 Post Matric scholarship to SBC Students
8 Tuition fee and Examination Fee to VJNT Students
9 Tuition fee and Examination Fee to OBC Students
10 Tuition fee and Examination Fee to SBC Students
11 Dr.Panjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvahbhatta yojana (DHE)